PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Vorming & toerusting


Samenstelling werkgroep Vorming en toerusting
Voorzitter:
Frits von Meijenfeldt, E fhvonmeijenfeldt@gmail.com

Leden: 
Henk van Zuilekom, secretaris, E hwvanzuilekom@hetnet.nl, T 06 218 459 48
Jan Blankespoor
Klaas van Doeland

Hoofdtaak: De werkgroep verzorgt activiteiten, zoals lezingen over geloofsvragen, actuele onderwerpen en boekbesprekingen. De werkgroep probeert daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en behoefte van de gemeenteleden. De activiteiten zijn vooral bestemd voor gemeenteleden. Maar veel activiteiten kunnen ook mensen aanspreken die geen band met de kerk hebben, of niet meer hebben. Deze activiteiten worden ook in de lokale pers gemeld.
Jaarlijks stelt de werkgroep een jaarprogramma op dat gepubliceerd wordt in de Kerk in Zoetermeer/Gaandeweg. Hierin staat een groot en zeer gevarieerd activiteitenaanbod. De Gaandeweg verschijnt enkele keren per jaar, als bijlage bij het blad Kerk in Zoetermeer. Activiteiten worden ook in de wekelijkse nieuwsbrieven aangekondigd. Heeft u een voorstel voor een onderwerp? Voorstellen zijn welkom bij de secretaris, Henk van Zuilekom.

Het werkterrein van de WG Vorming & toerusting beslaat de volgende aandachtsgebieden:
 • Voorwaarden scheppen voor het voeren van gesprekken over geloof en kerk, daarbij inventariseren waar behoefte aan is en de organisatie ervan. Dit in het bijzonder in PWZZ-verband, met als nevendoel de drie oorspronkelijke geloofsgemeenschappen naar elkaar toe te laten groeien.
 • Communiceren met andere werkgroepen, predikant en kerkelijk werker(s), bovenwijkse en andere instanties voor Vorming en Toerusting binnen de Zoetermeerse kerken. Met als doel om voldoende voeling te houden met ontwikkelingen binnen de eigen wijkgemeente, de Zoetermeerse protestantse kerken en de PWZZ in het bijzonder, alsmede binnen de Zoetermeerse kerken waarmee in oecumenisch verband wordt samengewerkt.
 • Het, in overleg met predikant(en), kerkelijk werker en andere betrokkenen, opstellen van een jaarprogramma.
 • Publicatie van het activiteitenprogramma in Gaandeweg (tweejaarlijkse bijlage van Kerk in Zoetermeer), alsmede het uitnodigen tot deelname aan het programma in Kerk in Zoetermeer, de zondagsbrieven en huis-aan-huisbladen binnen Zoetermeer.
 • Organiseren van de vorming- en toerustingsactiviteiten. Dit betekent: Het contact houden met de uitgenodigde sprekers, het al dan niet innen en afdragen van toegangsgeld, het begeleiden van sprekers en het (samen met de koster(s)) regelen van de infrastructuur (koffie, thee, inrichting kerkzaal etc.).
 • Het evalueren van de georganiseerde activiteiten en het rapporteren hierover aan de wijkkerkenraad. 
Vergaderfrequentie:
De werkgroep Vorming & toerusting komt ongeveer 10x per jaar bij elkaar

ONZE RESULTATEN IN 2021
 • Het voorbereiden en publiceren in de Gaandeweg en nieuwsbrieven van een gevarieerd activiteitenaanbod, ondanks de beperkingen in de coronaperiode.
WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2022
 • Dat net als vóór de coronaperiode weer veel gemeenteleden verlangen naar het deelnemen aan activiteiten.
 • Dat we elkaar vanuit de drie oorspronkelijke geloofsgemeenschappen goed leren kennen, en met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het geloof voor onszelf, voor onze geloofsgemeenschap en voor de samenleving.
ONS PLAN IN 2022
 • Bieden van een breed en gevarieerd activiteitenprogramma.
 • Prioriteit aan het geloofsgesprekken; doel: bevorderen van de geloofsontwikkeling en toegroeien naar één geloofsgemeenschap.
 • Bijdragen aan toerusting van gemeenteleden en leden van de wijkkerkenraad.
 • Bevorderen oecumenische samenwerking.
 • Bijdragen aan de samenstelling van de Gaandeweg.