PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Werkgroep Diaconie


Samenstelling werkgroep Diaconie
Voorzitter: Tineke Blankespoor, E diaconie@pwzz.nl

Leden werkgroep diaconie:
Tineke Blankespoor
Elma van den Broek
Wout van Goeverden
Thea Hamann
Saskia Koerselman
Hilde Maassen
Monique Schrijver

Leden werkgroep ZWO:
Willy van den Bosch-Tieman (ZWO diaken)
Annie Huls 
Reinier Laman Trip

Taken
Het werkterrein van de WG diaconie beslaat de volgende aandachtsgebieden:

 • Het reageren op diaconale vragen. Het gaat hierbij om het ondersteunen van leden van de wijkgemeente, die in acute financiële nood gekomen zijn. Of op andere manieren initiatieven ontplooien voor mensen die het nodig hebben (zoals actie vakantietas of voedselbankacties).
 • Het voorbereiden en uitvoeren van de viering van de Maaltijd van de Heer.
 • Het voorbereiden incl. communicatie, uitvoeren en afhandelen van de inzameling van de gaven tijdens de erediensten.
 • Aanspreekpunt voor een aantal activiteiten in de wijk.
 • ZWO-werk; in onze wijk is binnen het aandachtsgebied van de diaconie de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) actief. Reinier Laman Trip (reinierlamantrip@gmail.com) is aanspreekpunt.
Vergaderfrequentie:
De werkgroep komt ongeveer 10x per jaar bij elkaar.

JAARPLAN 2024 DIACONIE

Onze activiteiten 2023

 • Jaarproject: Stichting Oosterfaantje is na de zomer afgesloten. Er is tot die tijd met collectes, maaltijden in de kerk en de opbrengsten van de Herbergmaaltijden een bedrag van € 4052,55 ingezameld. Bij de herbergmaaltijden worden giften nog steeds voor Oosterfaantje bestemd.

Nieuw jaarproject is voor projecten in Moldavië van Kerk in Actie.,

 • Actie Vakantietas met 143 gevulde tassen, in samenwerking met Rotary Zoetermeer.
 • Drie eenvoudige maaltijden tijdens de 40dagentijd in de Oase en de Regenboog ten bate van het jaarproject en andere doelen.
 • Maaltijd Wereldvoedseldag in oktober, gevolgd door een pubquiz ten bate van het werk van Jorn Rietveld, die door de PWZZ en Leerdam wordt uitgezonden naar Papoea Nieuw-Guinea voor Wycliffe.
 • Op de app “Wij van Zuid” is voor het digitaal collecteren het onderdeel Geven geïntroduceerd. Ook wordt bij de knop collectes maandelijks een overzicht gezet van de collecteopbrengsten per zondag.
 • Financiële verwerking en afdracht van alle collectes
 • Structureel aandacht voor collectedoelen in de Nieuwsbrief
 • Regelmatig is een hulpvraag gesteld via de WvZ app en de Nieuwsbrief, met goed resultaat
 • Collectecoördinator in Rokkeveen van huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november

Plan 2024

 • Hulp bieden aan degenen die dit nodig hebben, dichtbij en ver weg.
 • Inspelen op de actualiteit door bijv. collectes voor noodhulp of andere acties, evt. in samenwerking met andere kerken/kerkgenootschappen.
 • Acties ondersteunen of initiëren voor Jorn Rietveld, die door Wycliffe wordt uitgezonden als programmeur voor het ondersteunen van Bijvelvertalingen in Papua Nieuw-Guinea. Hij wordt begeleid door een Thuisfrontcommissie in Zoetermeer en Leerdam.
 • Activiteiten 40dagentijd: sobere maaltijden in De Oase, eenvoudige maaltijden en vespers in De Regenboog, paasgroeten voor gevangenen, 40-dagentijdkalenders.
 • Actie Vakantietas.
 • Helpende Handen weer onder de aandacht brengen. Eenmalige hulp of hand- en spandiensten voor degenen waar geen hulp van derden voorhanden is. Hiervoor is een whatsapp groep ‘ Diaconale hulpvraag’ beschikbaar.
 • Jaarproject 2024/2025 vaststellen